Epson PX-4

Epson PX-8

Epson HX-20 "White"

Espon HX-20 "Grey", german keyboard

Epson EHT-10 and Epson EHT-11